Theodoros Kringou in Glasgow on September 28, 2023